เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120703007 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ปีที่เข้า 2565
Sec ศพย 65.ศศ.ม.2.02
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
KP 5101 การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนกับบริบทสังคมไทย
 
    3(3-0-6)
KP 5102 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
 
    3(3-0-6)
KP 5201 ศาสตร์พระราชาเพื่อการเกษตร
 
    3(3-0-6)
KP 5901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
KP 5301 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
    3(3-0-6)
KP 5401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนามนุษย์และศิลปวัฒนธรรม
 
    3(3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KP 5801 สัมมนาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
 
    3(3-0-6)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
KP 5903 การค้นคว้าอิสระ
 
    6(270)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล