เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6571120703530 : ภาษาอังกฤษศึกษา
ปีที่เข้า 2565
Sec อ 65.ศศ.ม.2.01
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 6203 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
 Sociolinguistics
    3(3-0-6)
ENG 6301 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 English for Cross-Cultural Communication
    3(3-0-6)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 6101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
ENG 6302 ภาษาอังกฤษกับการรู้ดิจิทัล
 English and Digital Literacy
    3(3-0-6)
ENG 6306 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อสมัยใหม่
 English Through Modern Media
    3(3-0-6)
ENG 6901 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษศึกษา
 Research Methodology in English Language Studies
    3(3-0-6)
ENG 6906 สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา 1
 Seminar in English Language Studies 1
    2(0-4-2)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 6907 สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา 2
 Seminar in English Language Studies 2
    2(0-4-2)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  2  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 5905 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
    6(270)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล