เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120702612 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์
ปีที่เข้า 2565
Sec กสฟ 65.วท.ม.2.01.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
GSCI5101 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Curriculum and Instruction Development in Science
    3(3-0-6)
GSCI5201 ระเบียบวิธีวิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Research Methodology in Science Teaching Learning
    3(3-0-6)
PHYS5101 กลศาสตร์สำหรับครู
 
    2(1-2-3)
PHYS5201 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
 Mathematics for Physics
    2(2-0-4)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
GSCI5301 สัมมนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Seminar in Science Teaching and Leraning
    1(1-0-2)
PHYS5102 แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับครู
 Electromagnetics for Teachers
    2(1-2-3)
PHYS5103 กลศาสตร์ควอนตัมสำหรับครู
 Quantum Mechanics for Teachers
    2(1-2-3)
PHYS5704 การออกแบบการทดลองฟิสิกส์
 Experimental Design for Physics
    2(1-2-3)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PHYS5901 สัมมนาฟิสิกส์
 Seminar in Physics
    1(1-0-2)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  1  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCI 6901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    6(270)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCI 6901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    6(270)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล