เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6170120702611 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา
ปีที่เข้า 2565
Sec กสช 65.วท.ม.2.1.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 5104 ชีววิทยาสำหรับครู 1
 Biology for Teachers 1
    3(2-2-5)
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
ESCI5101 ความเป็นครูและจิตวิทยาการเรียนรู้
 Teachership and Psychology of Learning
    2(2-0-4)
ESCI5201 ภาษา และวัฒนธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 Languages and Culture for Science Teachers
    2(2-0-4)
GSCI5101 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Curriculum and Instruction Development in Science
    3(3-0-6)
GSCI5201 ระเบียบวิธีวิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Research Methodology in Science Teaching Learning
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 5105 ชีววิทยาสำหรับครู 2
 Biology for Teachers 2
    3(2-2-5)
BIO 5111 ชีวสถิติขันสูงสำหรับครู
 Advanced Biostatistics for Teachers
    3(3-0-6)
BIO 5601 เทคนิคทางชีววิทยาสำหรับครู
 Biotechniques for Teachers
    2(1-2-3)
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
ESCI5301 การพัฒนานวัตกรรม
 Innovation Development
    2(2-0-4)
ESCI5401 การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
 Quality Assurance in School
    2(2-0-4)
ESCI6501 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์
 Profressional Practicum in Science Classroom
    1(45)
GSCI5301 สัมมนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Seminar in Science Teaching and Leraning
    1(1-0-2)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3330000 เอกเลือก
 
    3(3-0-0)
BIO 5901 สัมมนาชีววิทยา
 Seminar in Biology
    1(1-0-2)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ESCI6502 ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา 1
 Science Teching Internship in School 1
    3(240)
SCI 6901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    6(270)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ESCI6503 ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา 2
 Science Teching Internship in School 2
    3(240)
SCI 6901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    6(270)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล