เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120702614 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี
ปีที่เข้า 2565
Sec กสค 65.วท.ม.2.01.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHEM5101 เคมีสำหรับครู 1
 Chemistry for Teachers 1
    2(2-0-4)
CHEM5602 การออกแบบการทดลองเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี
 Experimental Design for Chemical Analysis
    3(2-2-5)
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
GSCI5101 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Curriculum and Instruction Development in Science
    3(3-0-6)
GSCI5201 ระเบียบวิธีวิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Research Methodology in Science Teaching Learning
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHEM5102 เคมีสำหรับครู 2
 Chemistry for Teachers 2
    3(3-0-6)
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
GSCI5301 สัมมนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Seminar in Science Teaching and Leraning
    1(1-0-2)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHEM5103 เคมีสำหรับครู 3
 Chemistry for Teachers 3
    3(3-0-6)
CHEM5901 สัมมนาเคมี
 Seminar in Chemistry
    1(1-0-2)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCI 6901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    6(270)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCI 6901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    6(270)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล