เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120702613 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปีที่เข้า 2565
Sec กสท 65.วท.ม.2.01.1
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
GSCI5101 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Curriculum and Instruction Development in Science
    3(3-0-6)
GSCI5201 ระเบียบวิธีวิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Research Methodology in Science Teaching Learning
    3(3-0-6)
LSC 5103 วิทยาศาสตร์ทั่วไปสำหรับครู
 General Science for Teachers
    3(3-0-6)
LSC 5403 การออกแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 Experimental Design for General Sciences
    2(1-2-3)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
GSCI5301 สัมมนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 Seminar in Science Teaching and Leraning
    1(1-0-2)
LSC 5102 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Local Wisdom Education for Science and Technology Teaching Development
    3(2-2-5)
LSC 5301 การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบบยั่งยืน
 Education Management and Development of Local Science Curriculum for Sustainabillity
    2(1-2-3)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LSC 5901 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 Seminar in General Science
    1(1-0-2)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  1  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCI 6901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    6(270)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCI 6901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
    6(270)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล