เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6571120710732 : การจัดการระบบสุขภาพชุมชน
ปีที่เข้า 2565
Sec กจส 65.สธ.ม.2.01
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHM 5101 ระบาดวิทยาเชิงสังคม
 Social Epidemiology
    3(3-0-6)
CHM 5201 พฤติกรรมศาสตร์ และการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
 Behavioral Science and Community Health Promotion
    3(3-0-6)
CHM 5301 การบริหารงานสาธารณสุข และการพัฒนาภาวะผู้นำ
 Public Health Administration and Leadership Development
    3(3-0-6)
CHM 5601 ระบบและกลไกการจัดการสุขภาพชุมชน
 Systems and Mechanisms in Community Health Management
    3(3-0-6)
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHM 5401 การประเมินผลกระทบอนามัยสิ่งแวดล้อม
 Environmental Health Impact Assessment
    3(3-0-6)
CHM 5501 ชีวสถิติและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
 Biostatistics and Research Methodology in Community Health System Mangement
    3(3-0-6)
CHM 5606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
 Information Technology and Innovation for Community Health Management
    2(1-2-3)
CHM 5903 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
 Seminar in Community Health System Mangement
    1(1-0-2)
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHM 5603 เทคนิคการวางแผนและบริหารโครงการสุขภาพชุมชน
 Planning and Project Management Techniques for Community Health
    2(1-2-3)
CHM 5604 การวางแผนการประเมินภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพชุมชน
 Community Health Risk Assessment Planning
    3(3-0-6)
CHM 5605 ระบบสาธารณสุขโลก และการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 Global Health System and International Public Health
    3(3-0-6)
CHM 5801 การฝึกปฏิบัติการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
 Practice in Community Health System Mangement
    1(0-45-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CHM 5902 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
    6(0-270-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล