เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120704031 : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี
ปีที่เข้า 2565
Sec บธ.บช 65.บธ.ม.2.2.02
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA 5100 หลักการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
 Business Administration Principles for Executives
    3(3-0-6)
BA 5110 การตลาดในยุคดิจิทัล
 Digital Era Marketing
    3(3-0-6)
BA 5111 การจัดการความหลากหลายในการทำงาน
 Diversity Management in the Workplace
    3(3-0-6)
BA 5112 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
 Accounting for Decision Making
    3(3-0-6)
BA 5113 การจัดการการดำเนินงาน
 Operations Management
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA 5105 การจัดการการเงิน
 Financial Management
    3(3-0-6)
BA 5107 การจัดการเชิงกลยุทธ์และธรรมาภิบาล
 Strategic Management and Good Governance
    3(3-0-6)
BA 5108 การวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research
    3(3-0-6)
BA 5109 เศรษฐศาสตร์ในยุคดิจิทัล
 Digital Era Economics
    2(2-0-4)
BA 5114 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
 Seminar in Business Management
    1(60)
COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 5402 การวางแผนภาษีอากร
 Tax Planning
    3(3-0-6)
ACC 5403 การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน
 Financial Report and Analysis
    3(3-0-6)
ACC 5404 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting Information System
    3(3-0-6)
ACC 5408 ประเด็นหัวข้อพิเศษทางการบัญชี
 Selected Topic in Accounting
    3(3-0-6)
ENG 5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BA 5901 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
    6(270)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล