เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา6421105202014 : นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
ปีที่เข้า 2565
Sec นก 65.วท.บ.4.01
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AG 1102 เกษตรปริทัศน์
 Agricultural Review
    1(1-0-2)
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
    3(2-3-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
OAI 2104 การจัดการดิน น้ำ และปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
 Soil, Water and Organic Input Management
    3(2-2-5)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIO 1101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
    3(2-3-6)
CHEM2401 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry
    3(3-0-6)
CHEM2402 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry Laboratory
    1(0-3-2)
GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่
 Chiang Mai Rajabhat Identity
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
 Personality and Social Etiquette Development
    3(3-0-6)
GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
 Citizenship and Local Development
    3(3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
 English for Learning
    3(3-0-6)
GEN 1401 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
OAI 2101 ชีวเคมีพื้นฐานทางการเกษตร
 Fundamental Biochemistry in Agriculture
    3(2-2-5)
OAI 2102 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ทางการเกษตร
 Genetics and Breeding in Agriculture
    3(2-2-5)
OAI 2201 ปฏิบัติงานฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 1
 Organic Farm Practice 1
    1(0-3-2)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
GEN 1403 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 Holistic Health Care
    3(3-0-6)
OAI 2103 พื้นฐานการคำนวณและสถิติสำหรับเกษตรอินทรีย์
 Fundamental Computation and Statistics for Organic Agriculture
    3(3-0-6)
OAI 2202 สรีรวิทยาและหลักการผลิตพืชอินทรีย์
 Physiology and Organic Crop Production
    3(2-2-5)
OAI 2301 ปฏิบัติงานฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 2
 Organic Farm Practice 2
    1(0-3-2)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
    3(3-0-6)
OAI 2302 หลักการผลิตสัตว์และสัตว์น้ำอินทรีย์
 Principles of Organic Livestock and Aquaculture Production
    3(2-2-5)
OAI 2701 การจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์
 Organic Farm Management
    3(2-2-5)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
OAI 3301 ปศุสัตว์อินทรีย์
 Organic Livestock Production
    3(2-2-5)
OAI 3401 จุลินทรีย์และการอารักขาพืชอินทรีย์
 Microorganism and Organic Plant Protection
    3(2-2-5)
OAI 3501 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 Organic Agriculture Standard
    2(2-0-4)
OAI 3502 ปฏิบัติงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 Organic Agriculture Standard Practice
    1(0-3-2)
OAI 3601 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชอินทรีย์
 Postharvest Technology of Organic Crop
    3(2-2-5)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1603 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 English for Work
    3(3-0-6)
OAI 2601 อาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
 Organic Food for Health
    3(2-2-5)
OAI 3602 เทคโนโลยีสารสนเทศและสมาร์ทฟาร์ม
 Information Technology and Smart Farming
    3(2-2-5)
OAI 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเกษตรอินทรีย์
 Research Methodology in Organic Agriculture
    3(3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
OAI 3503 เทคโนโลยีการวิเคราะห์ในระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 Analytical Technology in Organic Agriculture Standard System
    3(2-2-5)
OAI 3701 การจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์
 Business Management and Organic Agriculture Tourism
    3(2-2-5)
OAI 4701 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการเกษตรอินทรีย์
 Logistic and Supply Chain Management in Organic Agriculture
    3(2-2-5)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
OAI 4601 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร
 Processing Innovation of Agricultural Products
    3(2-2-5)
OAI 4602 พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
 Renewable Energy for Agriculture
    3(2-2-5)
OAI 4604 เครื่องสำอางธรรมชาติ
 Natural Cosmetics
    3(2-2-5)
OAI 4902 ปัญหาพิเศษด้านนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
 Special Problems in Organic Agriculture Innovation
    3(270)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
OAI 2204 การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
 Organic Seed Production
    3(2-2-5)
OAI 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
 Preparation for Field Experience in Organic Agriculture Innovation
    1(0-3-2)
OAI 4901 สัมมนาทางนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
 Seminar in Organic Agriculture Innovation
    1(0-3-2)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
OAI 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
 Field Experience in Organic Agriculture Innovation
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล