เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6322204204914 : การจัดการ
ปีที่เข้า 2565
Sec จก 65.บธ.บ.4.03
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ECON1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Economics
    3(3-0-6)
GEN 1303 ศาสตร์พระราชา
 King’s Philosophy
    3(3-0-6)
GEN 1402 การรู้ดิจิทัล
 Digital Literacy
    3(3-0-6)
MGT 1101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
    3(3-0-6)
MK 1101 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 1105 การบัญชีเบื้องต้นและภาษีอากร
 Principles of Accounting and Taxation
    3(3-0-6)
DIGI1201 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารทางธุรกิจ
 Application of Computer Programs for Business Documents
    3(2-2-5)
GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GEN 1201 ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 Philosophy for Life
    3(3-0-6)
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
MGT 2209 บุคลิกภาพเพื่อการจัดการธุรกิจ
 Personality Traits for Business
    3(3-0-6)
MGT 3109 ภาวะผู้นำในองค์การ
 Leadership in Organizations
    3(3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
    3(3-0-6)
FB 1101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
    3(3-0-6)
MGT 2207 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 Quantitative Analysis for Business Decision Making
    3(3-0-6)
MGT 2208 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
 Techniques in Training and Practice
    3(3-0-6)
STAT2105 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 4210 การบัญชีบริหาร
 Managerial Accounting
    3(3-0-6)
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
    3(3-0-6)
LA 1401 กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
    3(3-0-6)
MGT 3101 ธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business
    3(3-0-6)
MGT 3107 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมสำหรับผู้ประกอบการ
 Small Business Management for Entrepreneurs
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MGT 3204 การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 Organization Development for Imploving Job Efficiency
    3(3-0-6)
MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
    3(3-0-6)
MGT 4102 การจัดการโลจิสติกส์
 Logistics Management
    3(3-0-6)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
MGT 2103 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
 Production and Operations Management
    3(3-0-6)
MGT 2108 การบริหารโครงการ
 Project Management
    3(3-0-6)
MGT 3106 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 Service Industry Management
    3(3-0-6)
MGT 3302 การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจ
 Analysis and Business Planning
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MGT 3301 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
 Project Analysis and Appraisal
    3(3-0-6)
MGT 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
 Preparation for Field Experience in Management
    1(0-3-2)
MGT 4301 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
    3(3-0-6)
MGT 4904 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการจัดการ
 Seminar in Management Topics
    3(3-0-6)
MGT 4905 การวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research
    3(3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MGT 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
 Field Experience in Management
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล