เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6261120602997 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีที่เข้า 2565
Sec ป 65.ป.บัณฑิต2.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ED 5101 ความเป็นครู
 Teachership
    3(2-2-5)
ED 5102 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
 Educational Philosophy and Curriculum Development
    3(2-2-5)
ED 5301 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
    3(2-2-5)
ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 Learning Measurement and Evaluation
    3(2-2-5)
ED 5801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
 Professional Practice
    1(45)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ED 5401 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 Learning and Classroom Management
    3(2-2-5)
ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Research for Learning Development
    3(2-2-5)
ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
    3(2-2-5)
ED 5802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practicum 1
    3(270)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ED 5201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Language and Culture
    3(2-2-5)
ED 5701 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
    3(2-2-5)
ED 5803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practicum 2
    3(270)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล