เมนูหลัก

แผนการเรียน
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6120104204663 : ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีที่เข้า 2565
Sec ธป 65.บธ.บ.4.2
 
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BCOM1601 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Principles of Business Information Systems
    3(3-0-6)
GHUM1102 ความจริงของชีวิต
 Philosophy of Life
    3(3-0-6)
GHUM2205 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
    3(3-0-6)
GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 English for Daily Communication
    3(3-0-6)
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
    3(3-0-6)
IB 2101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Management
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACC 1104 การบัญชีการเงิน
 Financial Accountion
    3(3-0-6)
ECON1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Economics
    3(3-0-6)
GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    3(3-0-6)
GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
    3(3-0-6)
GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ
 Food for Health
    3(3-0-6)
IB 2203 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
 English for International Business
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
    3(3-0-6)
GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
 English for Communication and Study Skills
    3(3-0-6)
GSCI1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Information for Learning
    3(3-0-6)
IB 2102 การจัดการการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ
 International Import-Export Management
    3(3-0-6)
LA 1604 กฏหมายธุรกิจ
 Business Law
    3(3-0-6)
MK 1101 หลักการตลาด
 Principi of Marketing
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
    3(3-0-6)
FB 1101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
    3(3-0-6)
GSOC1105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Law in Daily Life
    3(3-0-6)
GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
 Fundamental Knowledge for Business Practices
    3(3-0-6)
IB 2201 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
 International Finance and Banking
    3(3-0-6)
MGT 1101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IB 3204 การจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
 Cross-Cultural Business Management
    3(3-0-6)
IB 3205 การสื่อสารทางการตลาดระหว่างประเทศ
 International Marketing Communication
    3(3-0-6)
IB 4202 ธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมโลก
 
    3(3-0-6)
JPN 1101 ภาษาญี่ปุ่น 1
 Japanese 1
    3(3-0-6)
MGT 4301 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
    3(3-0-6)
STAT2404 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
IB 3201 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Laws
    3(3-0-6)
IB 3202 การตลาดธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Marketing
    3(3-0-6)
IB 4101 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 International Logistics
    3(3-0-6)
MGT 2103 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
 Production and Operations Management
    3(3-0-6)
MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6000003 เลือกเสรี
 
    3(3-0-0)
IB 3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ
 Preparation for field experience inInternational Business
    1(0-3-2)
IB 4201 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
 International Electronic CommerceManagement
    3(3-0-6)
IB 4303 การจัดการความเสี่ยงระหว่างประเทศ
 International Risk Management
    3(3-0-6)
IB 4901 การวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Research
    3(3-0-6)
IB 4902 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 Seminar in International Business Management
    3(3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2568 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IB 4801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ
 Field Experience in InternationalBusiness
    6(560)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล