เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการขออนุญาตสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ด่วนที่สุด)    

  ==>กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2562
 2.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 (ด่วนที่สุด)    
ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2562
 3.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคเทอม 1/62 (ด่วนที่สุด)    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 1/62   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 1/62   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2562
 4.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (ด่วนที่สุด)    
ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2562
 5.ปฏิทินการขออนุญาตสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ด่วนที่สุด)    

  ==>กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2562   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2562
 6.ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (ด่วนที่สุด)    
-
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2562
 7.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเทอม 3/61 (ด่วนที่สุด)    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 3/61เพิ่มเติม3ราย   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2562
 8.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเทอม 3/61 เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด)    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 3/61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 3/61 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2562
 9.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเทอม 3/61 (ด่วนที่สุด)    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 3/61   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 3/61   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคพิเศษศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 3/61   

ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   18 กรกฎาคม 2562
 10.ขั้นตอนการขอเทียบโอน /ยกเว้นในสถาบัน / ยกเว้นต่างสถาบัน (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2562
 11.6 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2562
 12.:::::: ดาวโหลดเอกสาร ::::::: (ด่วนที่สุด)    
No เอกสารดาวโหลด
1 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2562    [ปรับปรุง 10/06/62] [PPTX]
2 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2562    [ปรับปรุง 10/06/62] [PDF]
3 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
4 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบ 2561
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2562
 13.แนวปฏิบัติในการขอสอบสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค (ด่วนที่สุด)    
คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบฯได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอสอบดังนี้ (กรณีมีเหตุจำเป็นให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุจำเป็น และเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไป) คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 14.แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ (ด่วนที่สุด)    
แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2562
 15.ประกาศผลการพิจารณาขอเทียบโอน/ยกเว้น 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 CLICK HERE
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2562
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล