เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศงดการเรียนการสอน วันที่ 17-18 เมย.64 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศงดการเรียนการสอน วันที่ 17-18 เมย.64 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2564
 2.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 , 20 มีนาคม 2564 และ 1 เมษายน 2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 , 20 มีนาคม 2564 1 เมษายน 2564 สามารถ แจ้งที่อยู่ ในการจัดส่งเอกสารได้ที่ คลิก เข้าระบบจัดส่งเอกสาร
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2564
 3.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 20 มีนาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    
   ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ 20 มีนาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2564
 4.สำหรับบัณฑิต รุ่นที่ 44-45 ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ (ด่วนที่สุด)    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 (บัณฑิตรุ่น 44-45 ) ดำเนินการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ในระบบบริการการศึกษา เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2563
 5.:::::: ดาวโหลดเอกสาร ::::::: (ด่วนที่สุด)    
No เอกสารดาวโหลด
1 เอกสารสำหรับประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 [PDF]
2 เอกสารสำหรับประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2563 [PPT]
3 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
4 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 6.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี    
ดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล