เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศแจ้งช่องทางการติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฎาคม 2564
 2.แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 กรกฎาคม 2564
 3.แจ้งปิดระบบพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2564
 4. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (ยกเลิกรายวิชา) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 กรกฎาคม 2564
 5.แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์และคำร้องออนไลน์ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 กรกฎาคม 2564
 6.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ด่วนที่สุด)    
   ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา ติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 กรกฎาคม 2564
 7.แนวปฏิบัติหารจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สำหรับนักศึกษา) (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2564
 8.แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ด่วนมาก)    
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด คลิก
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 9.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 20 มีนาคม 2564 (ด่วนมาก)    
   ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ 20 มีนาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2564
 10.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี    
ดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2563
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล