เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 เมษายน 2562 (ด่วนที่สุด)    
สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 25 เมษายน 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้ปริญญา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ อนึ่งหากนักศึกษาต้องการใช้ใบรายงานผลการเรียนก่อน นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสำเร็จการศึกษาได้โดยยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท หมายเหตุ : หากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
 2.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค เทอม 2/61 เพิ่มเติม (26 เมย 62) (ด่วนที่สุด)    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค ปกติ เพิ่มเติม   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค เสาร์-อาทิตย์ เพิ่มเติม   

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2562
 3.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค เทอม 2 /61 เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด)    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค ปกติ เพิ่มเติม   

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เพิ่มเติม   

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 4.แนวปฏิบัติในการขอสอบสำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาค (ด่วนที่สุด)    
คณะกรรมการพิจารณาการขอสอบฯได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขอสอบดังนี้ (กรณีมีเหตุจำเป็นให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุจำเป็น และเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไป) คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 5.ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค เทอม 2 /61 (ด่วนที่สุด)    

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค ปกติ  

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์  

  ==>ผลการพิจารณาการขอสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค เสาร์ - อาทิตย์  

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
 6.แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ (ด่วนที่สุด)    
แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   MATHAR_PIN   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2562
 7.ประกาศผลการพิจารณาขอเทียบโอน/ยกเว้น 2/2561 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศ ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 CLICK HERE
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2562
 8.ประกาศแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห้องเรียน ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

CLICK HERE

ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2561
 9.ดาวโหลดคำร้อง    
No คำร้อง
1 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
2 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2561
3 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบ 2561
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล